Bekijk ook: DFIP.nl Camera2go.nl
Uw account: Inloggen Registreren

Voorwaarden

Degene die materiaal bij Cameraportal.nl plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij/zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen: hij/zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De uitgever van Cameraportal.nl, Aseweb.eu, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart Aseweb hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar bij Cameraportal.nl geplaatste materiaal. Aseweb draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

De producten van cameraportal.nl zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten in de prive-sfeer.

Degene die materiaal plaatst op Cameraportal.nl kent Aseweb hierbij een kosteloos niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Aseweb zijn/haar foto's mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto('s) in een overzicht op een van de door Aseweb beheerde websites. Hij/ zij vrijwaart Aseweb voor eventuele andersluidende aanspraken van derden. Deze rechten worden uitsluitend toegekend voor het materiaal dat is geplaatst op Cameraportal.nl.

Degene die materiaal bij cameraportal.nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende of grove of onterende materiaal en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer – doch niet uitsluitend- verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-) pornografisch en ander seksueel getint materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht IDG Nederland constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmasters en beheerders van Aseweb zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat -al dan niet naar hun eigen inzicht- niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Aseweb sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot; verlies van gegevens en inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op Cameraportal.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Aseweb acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart Aseweb tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem/haar is verstrekt in een database worden bewaard. Aseweb noch haar webmaster en beheerder kan verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.

De site van Cameraportal.nl gebruikt cookies om informatie te bewaren op uw lokale computer. Deze cookies dienen om uw kijkplezier te verhogen.

Bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van diensten van cameraportal.nl gelden zonder uitzondering voor alle diensten van cameraportal.nl tenzij dit specifiek is aangegeven.

Lees ook onze privacy policy

Lees voor het achterlaten van gegevens of het deelnemen aan acties de privacy policy van Cameraportal.nl! Bekijk deze hier.

Aanvullende algemene voorwaarden van Aseweb

Cameraportal.nl is onderdeel van Aseweb.eu om transparantie te geven geven we u ook graag inzicht in de algemene voorwaarden van aseweb. Bekijk deze hier

Informatie over Cameraportal.nl

We ontvangen regelmatig vragen van mensen over Cameraportal.nl. Wie zijn jullie en waarom doen jullie dit? Hier kunt u lezen wie Cameraportal.nl is, op welke wijze wij werken en hoe we onze onafhankelijkheid waarborgen.

Maak uw keuze:
- Over ons
- Adverteren
- Vragen, opmerkingen en suggesties
- Nieuwsbrief
- Privacy Statement

Neem contact op


Naam:
Email:
Soort:
Omschrijving:
Code:
Vul code in:
 

Doe ook mee aan de fotowedstrijd! Klik hier